Webadvertising AS har utviklet og driver en tjeneste som du kan tjene penger på ved å plassere en link på ditt nettsted til en av Webadvertising AS sine annonsører. For å kunne bruke tjenesten må du akseptere betingelsene i denne avtalen og bli autorisert som "Affiliate". Vennligst les denne avtalen nøye. Ved å melde deg på, viser du at du aksepterer betingelsene i denne avtalen. Du får ikke tilgang til tjenesten dersom du ikke godtar bestemmelsene i denne Avtalen. Du må godkjennes av Webadvetising AS før du kan bli en affiliate. Du vil bli informert gjennom email når du er godkjent som affiliate.

Denne avtalen inngåes mellom Webadvertising AS, heretter kalt "WA", og deg som "affiliate".

På denne bakgrunn inngås hermed følgende Avtale.

Definisjoner Følgende begreper skal i denne Avtalen ha følgende betydning: "Annonsør" - betyr et firma som en Affiliate har plassert en link til på sitt eget nettsted og som betaler WA for denne kampanjen.

"Besøkende" - betyr enhver person som klikker på en link som er plassert på en Affiliates nettsted, og dermed blir tilkoblet til et annonsør.

"Klikk" - betyr transaksjonen som skjer når en Besøkende klikker på en link på Affiliatens nettsted slik at han sendes til annonsør. En unik besøkende som sendes til en annonsør ved å klikke på en link på Affiliatens nettsted.

"Trafikk" - er en fellesbetegnelse for gyldige unike besøkende.

"Kunstig trafikk" - er en fellesbetegnelse for ugyldige klikk, som kan oppstå av for eksempel, men ikke avgrenset til, automatisk åpning, roboter, forespørsler via e-post eller praterom, programvare som genererer skript, plassering av linker på andre nettsteder enn det som er opplyst, og klikk som ikke er generert av en nettleser, og klikk som ikke etterfølger en aktiv handling av en bruker som ønsker å komme til et bestemt nettsted.

"Affiliateprogram" - er et program som WA eier og driver for et selskap på sitt nettsted, og som Affiliates kan delta i og tjene provisjon av hvilke resultater som skapes.

"Provisjon" - er det beløp Affiliaten mottar under denne Avtale som resultat av den Trafikk som er generert fra Affiliatens nettside i henhold til de alminnelig gjeldende bestemmelser for provisjonen kunngjort av WA og for øvrig i henhold til denne Avtale.

Ord som har maskulint kjønn, gjelder også feminint og andre kjønn, og ord som bare står i entall, skal også omfatte flertall, og omvendt.

Tjenesten En Affiliate har rett til å plassere linker på sitt nettsted til annonsører som deltar i WA sitt registrerte Affiliateprogram.

Et hvert Affiliateprogram kan endres eller avsluttes når som helst. Informasjon om Affiliateprogrammene vil være tilgjengelig på WA sitt nettsted. En Affiliate må holde seg oppdatert om eventuelle endringer i Affiliateprogrammene.

Forpliktelser for Affiliates

En Affiliate er alene ansvarlig for sitt nettsted og dets innhold, og skal påse at dette til enhver tid er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Dersom en Affiliate er en fysisk person, må han være minst 18 år gammel.

En Affiliate garanterer at opplysningene som er gitt til WA om ham selv og hans nettsted, er korrekte og fullstendige. En Affiliate må melde fra til WA omgående dersom det er noen endringer i opplysningene, ved å oppdatere informasjonen om seg selv på WA sitt nettsted. Dersom en Affiliate er et selskap, må WA få tilgang til Affiliatens fullstendige, registrerte navn, foretaksnummernummer, hovedkontor og forretningsadresse.

En Affiliate er selv ansvarlig for å legge inn bankkontonummer for utbetalinger av opptjent provisjon.

En Affiliate garanterer enten at rettighetene til all informasjon og fremstillinger på dens nettsted tilhører Affiliaten, eller at den som innehar rettighetene til informasjonen og fremstillingene på Affiliatens nettsted, eksplisitt har gitt tillatelse til at den kan publiseres der. Affiliaten garanterer videre at informasjonen og fremstillingene på Affiliatens nettsted ikke innebærer noen overtredelser av en tredje parts rettigheter, inkludert åndverksrettigheter, og at informasjonen og fremstillingene ikke er støtende eller ulovlig.En Affiliate må ikke på noen måte generere eller bidra til å generere Kunstig Trafikk til annonsører.

En Affiliate må melde fra til WA omgående om enhver kjennskap til eller mistanke om uriktig eller urettmessig bruk av Affiliatens linker til WA sine kampanjer.

WA sine forpliktelser WA skal overvåke og registrere trafikken som er generert av Affiliatens nettsted til annonsører, i samsvar med tjenesten som leveres av WA.

WA vil innhente og betale provisjon til Affiliates som har registrert all nødvendig informasjon og på ingen måte har brutt denne avtalen.

Provisjon Betingelsene for provisjon blir kunngjort på WA sitt nettsted og skal gjelde til enhver tid. Merverdiavgift (dersom dette er aktuelt) er inkludert i provisjonen som blir vist på WA sitt nettsted.

Betaling av opptjent provisjon til Affiliate skal skje kvartalsvis på etterskudd, under forutsetning av at det er generert gyldig trafikk via Affiliatens nettsted, og at WA har mottatt full betaling fra de selskapene som Affiliaten har registrert for Affiliateprogrammet.

Betaling av provisjon vil bare skje dersom en Affiliate etter et kvartal før utbetalingsdagen har et tilgodehavende på minst NOK 1000, og dersom WA har mottatt betaling for disse transaksjonene. Utestående beløp på mindre enn disse beløpene vil bli overført til neste kvartal, og vil bli inkludert i den summen som skal betales ved neste utbetalingsdag, igjen med forbehold om at tilgodehavendet er over grensen/beløpet som er nevnt ovenfor. Alle utbetalinger blir beregnet ut fra den samlede trafikken som er generert siste kvartal før utbetalingsmåneden. Det påløper ikke noen rente på opptjent beløp.

Denne Avtalen etablerer intet partnerskap eller ansettelsesforhold mellom WA og Affiliaten.

Betaling til Affiliaten vil bli gjort direkte til Affiliatens bankkonto. Affiliaten må på WA sitt nettsted oppgi korrekte opplysninger om bankkonto (inkludert bankens navn og affiliatens kontonummer).

En Affiliate er selv ansvarlig for betaling av all skatt og avgift på provisjonen.

Ansvarsbegrensninger WA kan ikke garantere for resultatene av WA sin tjeneste eller linkene til annonsørene.

WA er ikke ansvarlig for kostnader eller erstatningsansvar som en Affiliate pådrar seg som følge av denne Avtale. WA skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader og kostnader en Affiliate har pådratt seg av noen som helst grunn.

WA er ikke ansvarlig for feil ved tjenesten, avbrudd i tilgangen til tjenesten, overtredelser med hensyn til data eller tap av data i informasjonssystemet, feil ved sikkerhetssystemet eller virus eller andre skadelige programvarekomponenter i WA sin tjeneste eller for noen skade som er forårsaket av datavirus eller komponenter til tjenesten, en Affiliates programvare og/eller en Affiliates nettsted. WA skal ikke holdes ansvarlig for noen feil ved implementering av linkene på Affiliatens nettsted eller ved den spesifiserte funksjonen for linkene.

WA skal ikke holdes ansvarlig dersom selskaper som har registrert et Affiliateprogram hos WA, ikke overholder sine forpliktelser, og WA skal ikke på noen som helst måte holdes ansvarlig for noen avtaler som er inngått direkte mellom en Affiliate og andre selskaper.

Varighet og oppsigelse Denne Avtale trer i kraft ved en Affiliates aksept av den, og skal fortsette å gjelde til den blir sagt opp.

En Affiliate har rett til å si opp denne Avtalen når som helst med umiddelbar effekt. Affiliaten må slutte å bruke tjenesten omgående når Avtalen er sagt opp. Alle linker må da umiddelbart fjernes fra Affiliatens nettsted.

WA har rett til å si opp Avtalen og/eller suspendere en Affiliate for hvilken som helst grunn. Dette gjelder særlig :

WA vurderer Affiliaten eller innholdet på dennes nettsted som upassende på noen måte, eller dersom det ikke stemmer overens med selskapets forretningsidé, markedsstrategi eller annonsestrategi.

En Affiliate handler svikaktig eller ulovlig på noen som helst måte, eller Affiliaten genererer eller prøver å generere kunstig trafikk til annonsør eller Affiliaten på noen annen måte bryter noen av betingelsene i Avtalen.

Det ikke er registrert noen Trafikk via Affiliatens nettsted i løpet av en periode på tre (3) måneder.

Ved oppsigelse av Avtalen skal WA informere en Affiliate omgående via WA sitt nettsted eller epost, og Affiliaten skal omgående slutte å bruke tjenesten.

Denne Avtales gyldighet opphører umiddelbart ved oppsigelse, og etter dette vil ikke noe provisjon bli utbetalt til Affiliaten for det aktuelle Affiliateprogrammet eller -programmene.

WA forebeholder seg retten til å kreve denne Avtale endret for det tilfelle at plikt for WA til å foreta skattetrekk eller plikt for en Affiliate til å beregne merverdiavgift inntrer.

Skadeløshet En Affiliate skal holde WA skadeløs mot ethvert erstatningskrav eller annet krav om kompensasjon som oppstår som følge av innholdet på Affiliatens nettsted eller eventuelle uriktige opplysninger som Affiliaten har gitt til WA. Affiliaten skal også erstatte WA for all annen skade eller kostnad som er en følge av at Affiliaten har brukt WA tjeneste uriktig, uaktsomt eller urettmessig, og tekniske problemer eller tap av data som Affiliaten har forårsaket på WA nettsted eller på noe annet nettsted som Affiliaten er linket til av WA.

Overføring av avtalen En Affiliate kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser under denne Avtale, verken helt eller delvis, til en tredje part uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra WA. Affiliaten godtar at WA kan overføre sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen og formidle eller overføre opplysninger om Affiliatens nettsted, e-postadresse m.m., til en tredje part.

Samtykke En Affiliate gir sitt samtykke til at hans navn og Internett-adresse blir publisert på WA sitt nettsted, og at WA sender nyhetsbrev o.l. til Affiliatens e-postadresse og bruker opplysningene som er innhentet fra Affiliaten, i sin markedsføring.

Delvis gyldighet Dersom noen av bestemmelsene i denne Avtale eller deler av den på noen måte skulle være eller bli ansett ugyldige, skal partene bli enige om de nødvendige endringene til Avtalen, slik at man ivaretar partenes interesser og hensikter slik de var på det tidspunktet da Avtalen ble inngått.

Opphavsrett WA innehar alle opphavsrettigheter, varemerker, åndsrettigheter, kunnskap og alle andre rettigheter som er forbundet med tjenesten og programvaren som er nødvendig for tjenesten. Affiliaten opparbeider seg ingen som helst slike rettigheter eller lisenser i forbindelse med denne Avtalen.

Lovvalg WA skal ikke holdes ansvarlig for lovmessigheten ved WA sin tjeneste i noen andre land enn Norge. En Affiliate er bare ansvarlig for lovmessighet i forhold til bruk av tjenesten dersom Affiliaten er registrert for WA sin tjeneste fra et annet land enn Norge, eller dersom Affiliatens nettsted er på en server i et annet land enn Norge.

Denne Avtale er underlagt norsk lov.

Tvister avgjøres i Oslo forliksråd, hvor partene plikter å komme til enighet. Partene dekker egne saksomkostninger. Partene plikter å godkjenne en eventuell dom.

Ved å koble deg til dette Affiliateprogrammet, aksepterer du vilkårene i denne avtalen.